SOS zwerfhonden Servië help ons helpen

adoptievoorwaarden

verzorging

De adoptant zal bovengenoemde hond goed behandelen, wat inhoudt dat de hond in huis leeft als gezinshond/gezelschapshond. De hond wordt dagelijks meermalen uitgelaten en krijgt voldoende lichamelijke en geestelijke stimulatie. De hond krijgt een goede verzorging op medisch gebied alsmede op het gebied van voeding en vachtverzorging.

medisch

SOS Zwerfhonden Servië verplicht zich de adoptant uitgebreid en eerlijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van de overdracht. De adoptant is op de hoogte van de mogelijke hondenziekten en eventuele testuitslagen.

De adoptant realiseert zich dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn met betrekking tot de gezondheid en het karakter van de hond.

De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. In geval van een besluit tot euthanasie wordt de adoptant verzocht om dit vooraf te bespreken met SOS Zwerfhonden Servië. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd.

Indien de hond nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, dan zal de adoptant dit binnen een half jaar laten uitvoeren door een dierenarts en een bewijs hiervan te overleggen aan SOS Zwerfhonden Servië.

registratie en informatie

SOS Zwerfhonden Servië zorgt ervoor dat na de proefperiode de chip op naam van de adoptant gezet wordt.

De adoptant is bekend met de tips hoe vermissingen voorkomen kunnen worden en hoe om te gaan met vermissingen. De adoptant wordt verzocht om vermissing van de hond direct te melden aan SOS Zwerfhonden Servië.

De adoptant wordt verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan SOS Zwerfhonden Servië. Dit geldt ook voor een wijziging van het email adres.

De adoptant wordt verzocht om in geval van overlijden van de hond SOS Zwerfhonden Servië daarvan op de hoogte te stellen.

overige

De adoptant ontslaat SOS Zwerfhonden Servië van alle aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.

SOS Zwerfhonden Servië stelt het op prijs om, zowel voor als na plaatsing, op huisbezoek te komen om zich te verzekeren dat de hond gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De adoptant verklaart zich bereid om hieraan mee te werken.

Indien, door welke omstandigheden ook, de adoptant niet meer in staat is voor de hond te zorgen, zal de adoptant te allen tijde contact opnemen met SOS Zwerfhonden Servië zodat zij de hond kan herplaatsen. De bij de overdracht betaalde vergoeding wordt niet gerestitueerd.

SOS Zwerfhonden Servië verklaart zich te allen tijde bereid om de adoptant alle noodzakelijke ondersteuning te bieden die in haar vermogen ligt.

Ter dekking van de kosten betaalt de adoptant de som van €175,00.

adviezen na adoptie